STATUT Stowarzyszenia „WODA LAS”

 DEKLARACJA SWL 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „WODA LAS” i jest dalej zwane „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późni. zm.),
 2. niniejszego statutu,

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 • 2

Siedzibą władz krajowych Stowarzyszenia jest miejscowość Płaska.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 • 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

 • 4

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakiem graficznym (godłem), którego wzór zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie
z obowiązującymi przepisami.

 • 5

Stowarzyszenie może tworzyć partnerstwa, konsorcja lub w takich uczestniczyć w celu pozyskiwania środków pomocowych na realizację zadań statutowych

 • 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 • 7

1.) Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego, historycznego, patriotycznego i gospodarczego w obszarach Gminy Płaska i Powiatu Augustowskiego w szczególności:

 1. budowanie i promocja wizerunku regionu;
 2. ochrona przyrody i krajobrazu regionu;
 3. wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców i promowanie historii regionu;
 4. poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych;
 5. wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w strukturach i inicjatywach Unii Europejskiej;
 6. poprawa jakości życia w regionie;
 7. promocja zdrowia i zdrowego stylu życia mieszkańców regionu;
 8. ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu;
 9. wspieranie działań odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji;
 10. usprawnienie i rozwój współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami reprezentującymi Stowarzyszenie i podmiotami prywatnymi oraz innymi podmiotami powiązanymi ze Stowarzyszeniem;
 11. wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby;
 12. upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszarów regionalnych;
 13. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju organizacji społecznych;
 14. upowszechnianie idei demokracji, samorządności i samorządu;
 15. inicjowanie tworzenia i wspieranie historycznych grup rekonstrukcyjnych;
 16. kultywowanie pamięci o lokalnych patriotach oraz lokalnych wydarzeniach historycznych;
 17. organizowanie imprez sportowych i kulturowych;
 18. wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości;
 19. inicjowanie działań na rzecz integracji społecznej;
 20. rozbudowa bazy informacji o nieistniejących obiektach historycznych regionu (smolarnie, rudnie smolarzy, kuźnie, szlaki bursztynowy, wojny napoleońskie itp.);
 21. podejmowanie działań na rzecz rekonstruowania obiektów historycznych związanych
  z regionem (rudnia smolarzy, skanseny itp.);

2.) Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:organizowanie i finansowanie:

 1. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym rekonstrukcji historycznych, seminariów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji
  i konkursów;
 2. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, przeglądy, happeningi, festyny, targi, pokazy
  i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej;
 3. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechniani innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym;
 4. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 5. organizowanie i prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 6. podejmowanie inicjatyw kulturalnych, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, promowanie wizerunku obszaru,
 7. organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej;
 8. inicjowanie i prowadzenie działań promocyjnych na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji, aktywnego wypoczynku,
 9. inicjowanie i prowadzenie akcji na rzecz rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej;
 10. prowadzenie akcji promujących zasady zrównoważonego rozwoju;
 11. współpracę z dziećmi i młodzieżą w ramach oświaty pozaszkolnej, inicjowanie twórczych postaw i działań;
 12. nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi w zakresie działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 • 8

1) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków honorowych.

2) Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są do Stowarzyszenia w drodze uchwały Zarządu, na pisemny wniosek złożony wraz z deklaracją członkowską.

 • 9

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego;
 2. uczestniczenia w pracach i działalności Stowarzyszenia;
 3. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
 4. korzystania z uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia;
 5. uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym;
 6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 • 10

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

 • 11

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do:

 1. propagowania i aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń, ustalanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia;
 4. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków.

Członkowie wspierający zobowiązani są do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz ustalanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia;
 2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń ustalanych w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, na rzecz Stowarzyszenia.
 • 12

Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może na wniosek Zarządu podjąć uchwałę o przyznaniu osobom fizycznym honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu.

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.

 • 13

1.) Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
 2. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną;
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą, składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
 4. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

2.) W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c) i d), decyduje Zarząd w formie uchwały podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3.) Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu. Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.

4.) Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa, przysługuje odwołanie od uchwały Zarządu do Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w ust. 3 powyżej.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

 • 14

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 • 15

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.
 • 16

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.

Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych przez obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczanym w tym samym dniu 15 minut później.

 • 17

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian;
 2. ocena wdrażania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd Stowarzyszenia;
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie rocznych planów finansowych Stowarzyszenia;
 5. wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia;
 6. ustalanie zasad wynagradzania członków organów Stowarzyszenia;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia;
 8. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 9. ustalanie wysokości składek członkowskich, a także innych świadczeń pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia i zasad ich pobierania;
 10. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego;
 11. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości maksymalnej kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd;
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobu rozdysponowania majątku likwidowanego Stowarzyszenia; p
 13. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
 14. podejmowanie uchwał we wszystkich pozostałych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 • 18

1.) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2.) Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 21 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1) pkt. b) i c).

3.) O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania listownie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 • 19

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

Wybór członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków i odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany o tego członka Stowarzyszenia, który przy wyborze przez Walne Zebranie Członków, członków Zarządu uzyskał kolejno najwięcej głosów.

W przypadku niemożności uzupełnienia składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z powyższym punktem przeprowadza się wybory uzupełniające członków władz przez Walne Zebranie Członków.

Zarząd składa się z 4 do 7 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, trzech Wiceprezesów i Sekretarza Zarządu.

Zarząd może wybrać ze swojego grona także Skarbnika Zarządu.

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu (kworum).

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu przyjęty przez Zarząd.

Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Stowarzyszeniu.

 • 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. zarządzanie działalnością Stowarzyszenia;
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. przygotowanie i wykonanie planu finansowego i planu działalności Stowarzyszenia;
 4. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członów w sprawie rocznych i wieloletnich planów działania Stowarzyszenia, o których mowa w § 17 ust. 3 lit. c;
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;
 7. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków;
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków;
 10. utworzenie i prowadzenie biura Stowarzyszenia, ustalanie struktury organizacyjnej, wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu;
 11. zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie współpracy i przynależności do innych organizacji społecznych i gospodarczych;
 13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 14. powoływanie Komitetu rekomendującego projekty działań, które będą podejmowane przez Stowarzyszenie;
 15. wybór projektów, o których mowa w lit. n, rekomendowanych przez Komitet Stowarzyszenia.
 • 21

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Wybór członków Komisji dokonuje Walne Zebranie Członków i odbywa się ono w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków.

Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

 • 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie przynajmniej raz na 1 rok całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 7. wykonywanie innych czynności i zadań powierzonych przez Walne Zebranie Członków.
 • 23

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

 • 24

W skład Komitetu wchodzą członkowie wybrani przez Walne Zebranie Członków. Połowę Członków Komitetu stanowią wybrani spośród Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w pkt. 7 niniejszego paragrafu, natomiast pozostałych Członków wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów spośród kandydatur zgłoszonych przez  partnerów gospodarczych i społecznych, oraz innych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, przy uwzględnieniu potrzeby promowania równości kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju regionu, środowiska naturalnego i potrzeby poprawy jego stanu.

W skład Komitetu wchodzi od 4 do 10 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego Zebrania zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 1.

Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komitetu nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim ani też w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia, powinowactwa pierwszego stopnia lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członek Komitetu nie może równocześnie być członkiem innego organu Stowarzyszenia oraz być pracownikiem etatowym Stowarzyszenia.

Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komitet wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Organizację i tryb pracy Komitetu określa Regulamin Komitetu przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

Kadencja Komitetu trwa 4 lata, a wybór członków odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później – bez względu na liczbę obecnych członków.

Uchwały Komitetu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

 • 25

Do kompetencji Komitetu należy:

 1. rekomendacja projektów, które mają być realizowane przez Stowarzyszenia.
 2. przygotowanie bądź opiniowanie zmian w projektach, o których mowa w lit. a), w szczególności zasad i kryteriów wyboru tych projektów.

 

 

Rozdział V
Majątek, fundusze i sprawy finansowe

 

 • 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.

 

 • 27

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki,
 3. wpływy z własnej działalności,
 4. dochody z majątku Stowarzyszenia,
 5. subwencje i dotacje.

Wszelkie środki uzyskane przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność statutową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie następujących kodów PKD:

 1. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 2. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
 3. PKD 73.12. B – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 4. PKD 73.12. C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 5. PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 6. PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 7. PKD 63.90.B – Działalność portali internetowych.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 28

Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

 • 29

1.) Pełnienie funkcji w organach Stowarzyszenia jest nieodpłatne, jednakże członkowie organów Stowarzyszenia mogą otrzymać:

 1. zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem funkcji w organach,
 2. diety zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków regulującym te kwestie.

2.) Stosunek pracy z członkami Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Prezes Stowarzyszeni

3.) Stosunek pracy z Prezesem Zarządu Stowarzyszenia nawiązuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4.) Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu muszą wykonywać swoje obowiązki osobiście

 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 • 30
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, Poz. 104 z późn. zm.).

 

Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Założycieli
w dniu  14 kwietnia 2016 r.